English version
Film om Sveaskolan Instagram                    Kontakt
                   
                   
  Skolan Inför Nästa Läsår Personal Elevhälsan Ansökan Startsida Intranät
 

Tematisk undervisning
Olika ämnen integreras till en enhet. Det tematiska innehållet sätts i centrum. Längre, obrutna arbetspass och en samlad skoldag. Innehållet har en tydlig koppling till elevernas vardagserfarenheter. Läsning av skönlitterära texter har en central funktion i det kunskapssökande arbetet. Arbetssättet är problemorienterat, undersökande och processinriktat. Etiska, moraliska frågor och mänskliga relationer är naturliga inslag.

Äventyr i NO-ämnen på pojkar och flickors villkor
Det naturvetenskapliga språket måste översättas till ett begripligt vardagsspråk. Pojkar och flickors engagemang och intresse skiljer sig åt och det är viktigt att undervisningen anpassas efter deras olika intressen. Ämnen som handlar om människan, anatomi, psykologi och hälsofrågor, miljöfrågor och kommunikation och IT har alla en central plats i nutidens NO-ämnen. Vi vill betona att ingen behöver vara jätteduktig på dessa frågor redan i sjätteklass. Det viktiga är att man kan känna en nyfikenhet i ämnena och dess betydelse i vår värld.

Samarbete med Lunds Universitet
Hur väcker man nyfikenheten och vetgirigheten till liv? Skolaktiviteter och kunskapssökning sker innan resan går till Lund, deras spektakulära vetenskapsshower och möten med studentmentorer.

Samarbete med näringslivet och Malmö Kommun
Ska skolan klara framtidens utmaningar måste vi bli mer verklighetsanpassade. Skolan och näringslivet måste öppna upp sig mot varandra och kombinera sina kunskaper. Det är viktigt att vi har en gemensam kunskapsbas och syn på vad som händer i samhället. Täta, återkommande studiebesök och prao tillfällen kommer vi att arbeta intensivt med.

Mac, Google Apps och Schoolsoft
Alla elever har en Mac Air som arbetsredskap.

I det dagliga arbetet på skolan kommunicerar och ”opererar” elev, lärare och skolledning med
Google Apps.

Schoolsoft är ett program som vi använder främst för administrativa uppgifter och som underlättar kommunikation mellan skola och hem.