Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalet är är elevens möte tillsammans med klassföreståndare och förälder och det handlar om elevens utveckling.

Innan utvecklingssamtalet har varje lärare i varje ämne samtalat med eleven om hur det har gått för eleven i just det ämnet. Eleverna skriver sedan anteckningar i sina IUP:er hur det går för dem, efter lärarens feedback. Eleverna har möjlighet att läraren om något är svårt att förstå, antingen på lektionstid eller genom att boka ett enskilt möte på studieverkstadstid. Anteckningarna kan också handla om vad som klarats av och gått bra, men också vad eleven kan göra för att utvecklas vidare. Feedback och omdömen på bedömda uppgifter ges i classroom eller kunskapsmatrisen. I sin IUP sätter eleven också upp mål för vad de vill lägga extra fokus på just den terminen, och visar läraren. Eleverna kan också förbereda sig genom att göra en presentation (utifrån vissa givna rubriker) som de sedan går igenom under samtalet.

Föräldrarna förbereder sig genom att läsa igenom vad deras barn har skrivit i sitt IUP-dokument. Sätt dig tillsammans med ditt barn och låt hen visa dig!

På utvecklingssamtalet berättar eleven om hur det går och vad hen vill arbeta extra med fram till nästa utvecklingssamtal, hur hen ska göra och på vilket sätt ni föräldrar och skolan kan stötta. Föräldrar och klassföreståndare hjälper till med detta och klassföreståndaren sammanfattar i IUP:n efter avslutat samtal.

För att hitta dokumentet går eleven in på Google Drive, och skriver "IUP" i sökfönstret. Dokumentnamnet följer detta mönster: 24c Allan Bengtsson IUP. Mellan åk 6 och 7 byter man flik, annars är alla terminer tillsammans, en rad per termin.